logo

蒙山法會

  • 蒙山法會

蒙山施食眾有情

蒙山施食是佛法大慈悲、冥陽兩利的儀軌,『蒙山施食』旨在利濟孤魂。
宋朝甘露大師,曾居於四川蒙山,普濟幽冥,因此儀出於蒙山,故稱『蒙山施食』。


「施」為六度之首、萬行之先,其義有三:一、資生施:亦名財施。以衣食財物田宅等,資其生命,今即水飯等以資幽冥,除苦為樂。二、法施:以說法持誦,運心作觀,為法施。三、無畏施:為幽冥有長劫劇苦之畏,仗此功德令除業障、離諸怖畏,為無畏施。


「食」經云:一切眾生皆依食住,若無飲食身體飢羸,縱有財法奚濟生命。乃緣於悲憫極苦眾生,故以咒以食而施鬼類,令即除苦得樂。
施放大蒙山施食時,中間置一法壇,上供佛像,設置香花素果及甘露美味,場面十分壯觀莊嚴,法壇設立十方法界六道群靈之位,於起香後,令十方法界六道群靈於此禮拜,聞法受食,使無所障礙,生歡喜心,祈使出離惡道,轉生善道,離苦得樂,得大利益。


施食法會在眾僧的梵唄聲中,主壇法師祈請十方諸佛菩薩加被,護法龍天庇佑,於神咒中加持淨法食、法施食與甘露水;來普施河沙眾佛子、諸有情及十方法界孤魂,願皆能夠飽滿捨慳貪,速脫幽冥生淨土,皈依三寶發菩提,究竟得成無上道,功德無邊盡未來,一切佛子、有情、孤魂同法食。